Lidmaatschap


           Lid van de vereniging kunnen worden: 


 1. Allen die gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest bij de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie, die de dienst door functioneel leeftijdontslag of pensionering hebben verlaten, of elders werden gepensioneerd;
 2. allen die gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest bij de Regiopolitie Haaglanden en/of de Regiopolitie Hollands-Midden of één van de korpsen die zijn samengevoegd tot die regiokorpsen en de politiedienst door functioneel leeftijdontslag of pensionering hebben verlaten;
 3. gepensioneerde ambtenaren van andere eenheden van het Korps Nationale Politie, alsmede van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, die gedurende hun voormalige diensttijd veelvuldig ambtelijk contacten met leden van de Eenheid Den Haag
  van het Korps Nationale Politie en/of de Regiopolitie Haaglanden en/of Regiopolitie Hollands-Midden onderhielden;
 4. gepensioneerde ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en of het Ministerie van Veiligheid
  en Justitie die gedurende hun diensttijd veelvuldig ambtelijke contacten met leden van de Eenheid Den Haag en/of
  de Regiopolitie Haaglanden en/of Regiopolitie Hollands-Midden onderhielden;
 5. de levenspartners van de in het eerste lid onder 1, 2, 3 en 4 bedoelde personen of overleden personen;
 6. de onder 1, 2, 3 en 4 bedoelde personen, die met ongeschikheidsontslag of strafontslag zijn gegaan, een en ander ter beoordeling door de ballotagecommissie, die het bestuur uit haar midden samenstelt.

Aanmelden als lid of donateur


Wilt u lid of donateur worden van onze vereniging, vul dan het aanmeldingsformulier in.

(klik hier om het formulier te openen) 


De contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar.

Meldt u zich gedurende het jaar aan, dan bedraagt de contributie een evenredig deel van de jaarcontributie. (Meldt u zich bijvoorbeeld aan per 1 mei, dan bedraagt de contributie voor de rest van dat jaar 8/12 x € 15,00 = € 10,00)


De contributie wordt éénmaal per jaar (in de maand januari) ingehouden met een automatische incasso.

Na aanmelden zal de penningmeester u een formulier "machtiging automatische incasso" toesturen.


Wilt u (met een afzonderlijk e-mailbericht) een (pas)foto sturen aan de ledenadministratie.


Met het verzenden van het aanmeldingsformulier stemt u, dan wel stemmen u en uw partner, in met de verwerking van de door u verstrekte gegevens in de administratie van de VGHP.

De vereniging gaat zorgvuldig met uw gegevens om, deze worden alleen gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten van onze vereniging. U kunt het protocol 'Algemene verordening gegevensbescherming' lezen door deze link aan te klikken.