Lidmaatschap


Lid van de vereniging kunnen worden: 


  1. Allen die gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest bij de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie, die de dienst door functioneel leeftijdontslag of pensionering hebben verlaten, of elders werden gepensioneerd;
  2. allen die gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest bij de Regiopolitie Haaglanden en/of de Regiopolitie Hollands-Midden of één van de korpsen die zijn samengevoegd tot die regiokorpsen en de politiedienst door functioneel leeftijdontslag of pensionering hebben verlaten;
  3. gepensioneerde ambtenaren van andere eenheden van het Korps Nationale Politie, alsmede van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, die gedurende hun voormalige diensttijd veelvuldig ambtelijk contacten met leden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie en/of de Regiopolitie Haaglanden en/of Regiopolitie Hollands-Midden onderhielden;
  4. gepensioneerde ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en of het Ministerie van Veiligheid en Justitie die gedurende hun diensttijd veelvuldig ambtelijke contacten met leden van de Eenheid Den Haag en/of de Regiopolitie Haaglanden en/of Regiopolitie Hollands-Midden onderhielden;
  5. de levenspartners van de in het eerste lid onder a, b, c en d bedoelde personen of overleden personen;
  6. de onder a, b, c en d bedoelde personen, die met ongeschikheidsontslag of strafontslag zijn gegaan, een en ander ter beoordeling door de ballotagecommissie, die het bestuur uit haar midden samenstelt.